Friskrivningsklausul

Observera

Agorateka innehåller länkar till nationella portaler i varje land som deltar i projektet. 

EUIPO och dess observationsorgan gör allt för att hålla agorateka uppdaterad och välfungerande. 

De kan dock inte hållas ansvariga om länkarna i agorateka för tillfället inte är tillgängliga på grund av tekniska problem. De ansvarar heller inte för eventuella ofullständigheter eller felaktigheter i den information som har lämnats.

Informationen i de nationella portalerna tillhandahålls av de deltagande länderna. EUIPO och dess observationsorgan gör inga utfästelser och lämnar inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om fullständigheten, riktigheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på de nationella portalerna, de webbplatser med lagligt utbud som samlats i dessa portaler eller den information, de produkter eller tjänster som webbplatserna med lagligt utbud innehåller. Länkarna till de nationella portalerna i agorateka innebär inte en rekommendation eller ett godkännande av de nationella portalerna eller de webbplatser med lagligt utbud som finns i dem. EUIPO eller dess observationsorgan kan under inga omständigheter hållas ansvarigt, varken direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som har orsakats eller påstås ha orsakats genom eller i samband med användning av eller förlitande på innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom någon sådan webbplats eller resurs.

Ansvarsfriskrivning

Genom att använda dig av informationen på denna webbplats godkänner du följande:

INGA GARANTIER: All information på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” och UTAN GARANTIER. Inga uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, till exempel underförstådda garantier för marknadsmässig kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål,lämnas med hänsyn till informationen eller användningen av informationen på denna webbplats. EUIPO och dess observationsorgan gör inga utfästelser och lämnar inga garantier av något slag avseende riktigheten, fullständigheten eller tillgängligheten med avseende på informationen eller innehållet på denna webbplats.

ANSVARSFRISKRIVNING: EUIPO och dess observationsorgan FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR och tar inget ansvar för förlust eller skada orsakad av användning eller missbruk av informationen eller innehållet på denna webbplats. EUIPO och dess observationsorgan tar INGET ANSVAR för förlust eller skada till följd av användning, missbruk, otillgänglighet eller tillförlitlighet med avseende på informationen och innehållet på denna webbplats. 

ANVÄND PÅ EGEN RISK: Denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte, och alla former av användning, bearbetning eller missbruk av informationen eller innehållet på denna webbplats görs på eget ansvar. Du är införstådd med att informationen på denna portal kan vara ofullständig och/eller felaktig och du samtycker till att hålla EUIPO och dess observationsorgan helt fria från allt ansvar, inbegripet ekonomiskt ansvar eller annan skada som drabbar dig eller någon tredje part till följd av användning eller missbruk av informationen på denna webbplats eller till följd av att informationen tillfälligt inte är tillgänglig. Du frånsäger dig också alla rättigheter att föra talan mot EUIPO och dess observationsorgan av skäl som är kopplade till användning av informationen på denna portal.