Právne upozornenie

Oznámenie

Na portáli agorateka sa nachádzajú prepojenia na národné portály každej krajiny zapojenej do projektu. 

Úrad EUIPO a jeho stredisko pre sledovanie vyvíjajú maximálne úsilie, aby bol portál agorateka aktuálny a aby fungoval bez problémov. 

Nenesú však nijakú zodpovednosť a nemôžu sa považovať za zodpovedných za dočasnú nedostupnosť prepojení na portáli agorateka z dôvodu technických problémov alebo za prípadnú neúplnosť alebo nepresnosť poskytnutých informácií.

Informácie na národných portáloch poskytujú zúčastnené krajiny. Úrad EUIPO a jeho stredisko pre sledovanie neposkytujú nijaké zabezpečenie ani akékoľvek záruky, výslovné ani implicitné, ktoré by sa týkali úplnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti s ohľadom na národné portály, webové sídla s legálnymi ponukami zhromaždenými na týchto portáloch alebo informácie, produkty alebo služby nachádzajúce sa na webových sídlach s legálnymi ponukami. Prepojenia na národných portáloch na portáli agorateka nepredstavujú odporúčanie ani podporu samotných národných portálov ani webových sídel s legálnymi ponukami, ktoré sú uvedené na týchto portáloch. Úrad EUIPO a jeho stredisko pre sledovanie v žiadnom prípade nie sú priamo ani nepriamo zodpovedné za akékoľvek škody alebo straty skutočne alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním uvedeného obsahu, výrobkov alebo služieb dostupných prostredníctvom ktorejkoľvek uvedenej lokality alebo zdroja, alebo spoliehaním sa na tento obsah, výrobky alebo služby.

Odmietnutie zodpovednosti

Používaním akýchkoľvek informácií na tomto webovom sídle vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami:

ŽIADNA ZÁRUKA: Všetky informácie uvedené na tomto webovom sídle sa poskytujú tak, ako sú, a nevzťahujú sa na ne ŽIADNE ZÁRUKY. Neposkytujú sa nijaké výslovné ani implicitné záruky akéhokoľvek druhu vrátane napríklad implicitnej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel v súvislosti s informáciami alebo akýmkoľvek použitím informácií na tejto stránke. Úrad EUIPO a stredisko pre sledovanie neposkytujú žiadne zabezpečenie a neposkytujú žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo dostupnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu na tomto webovom sídle.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: Úrad EUIPO a stredisko pre sledovanie sa výslovne ZRIEKAJÚ ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY a nepreberajú nijakú zodpovednosť za nijakú škodu alebo ujmu spôsobenú osobám v dôsledku používania alebo nesprávneho používania akýchkoľvek informácií alebo obsahu na tomto webovom sídle. Úrad EUIPO a stredisko pre sledovanie nepreberajú ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ za akúkoľvek škodu alebo ujmu spôsobenú v dôsledku používania, nesprávneho používania, nedostupnosti informácií a obsahu na tomto webovom sídle alebo v dôsledku dôvery voči týmto informáciám a obsahu. 

POUŽITIE NA VLASTNÉ RIZIKO: Toto webové sídlo slúži len na informačné účely a akékoľvek použitie, úprava alebo nesprávne použitie informácií alebo obsahu na tomto webovom sídle z vašej strany uskutočňujete na vlastnú zodpovednosť. Beriete na vedomie, že informácie poskytované na tomto portáli môžu byť neúplné a/alebo nepresné, a súhlasíte s tým, že nebudete prenášať nijakú zodpovednosť na úrad EUIPO a jeho stredisko pre sledovanie, a to aj vrátane finančnej zodpovednosti alebo akejkoľvek inej ujmy, ktorá bola spôsobená vám alebo tretej strane v dôsledku vášho používania alebo nesprávneho používania informácií uvedených na tomto webovom sídle alebo ich dočasnej nedostupnosti. Takisto sa vzdávate všetkých práv žalovať úrad EUIPO a stredisko pre sledovanie z akýchkoľvek príčin spojených s používaním informácií poskytovaných na tomto portáli.