Zastrzeżenie prawne

Informacje

agorateka zawiera łącza do krajowych portali w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. 

EUIPO i jego obserwatorium dokładają starań w celu zapewnienia aktualności i bezproblemowego funkcjonowania serwisu agorateka. 

Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za łącza w serwisie agorateka, które są chwilowo niedostępne na skutek problemów technicznych ani za jakąkolwiek ewentualną niekompletność lub niedokładność udostępnianych informacji.

Informacje w krajowych portalach są dostarczane przez kraje uczestniczące. EUIPO i jego obserwatorium nie składają żadnych deklaracji ani nie udzielają żadnych gwarancji - wyraźnych lub dorozumianych - w kwestii kompletności, dokładności, rzetelności, odpowiedniości lub dostępności w odniesieniu do krajowych portali, stron z legalną ofertą zebranych w tych portalach oraz informacji, produktów lub usług zawartych na stronach z legalną ofertą. Łącza do krajowych portali w serwisie agorateka nie stanowią sugestii rekomendacji ani aprobaty w odniesieniu do krajowych portali jako takich ani zawartych w nich stron z legalną ofertą. EUIPO lub jego obserwatorium nie ponoszą odpowiedzialności - bezpośrednio lub pośrednio - za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane bądź zaistniałe w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach tego typu dostępnych na lub za pośrednictwem tych stron lub zasobów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystając z jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie, użytkownik wyraża zgodę na co następuje:

BRAK GWARANCJI: Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane w niezmienionej formie, bez ŻADNYCH GWARANCJI. Nie udziela się żadnych gwarancji - wyraźnych lub dorozumianych - w tym m.in. dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub zdatności do określonego celu w odniesieniu do informacji lub jakiegokolwiek wykorzystania informacji zawartych na tej stronie internetowej. EUIPO i jego obserwatorium nie składają żadnych deklaracji ani nie udzielają żadnych gwarancji w kwestii dokładności, kompletności lub dostępności jakichkolwiek informacji lub treści udostępnianych na tej stronie internetowej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W szczególności EUIPO i jego obserwatorium NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE oraz nie przyjmują odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystaniem lub niewłaściwym użyciem jakichkolwiek informacji lub treści udostępnianych na tej stronie internetowej. EUIPO i jego obserwatorium nie ponoszą ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystaniem, niewłaściwym użyciem, niedostępnością lub poleganiem na informacjach i treściach udostępnianych na tej stronie internetowej. 

UŻYTEK NA WŁASNE RYZYKO: Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie wykorzystanie, przeróbki lub niewłaściwe użycie przez użytkownika informacji lub treści zawartych na tej stronie internetowej dokonywane jest na własną odpowiedzialność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym portalu mogą być niekompletne oraz/lub niedokładne oraz zgadza się na całkowite zwolnienie EUIPO i jego obserwatorium z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności finansowej, za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie, spowodowane wykorzystaniem lub niewłaściwym użyciem przez użytkownika informacji udostępnianych na tej stronie internetowej oraz za ich przejściową niedostępność. Użytkownik zrzeka się również wszelkich praw do wnoszenia jakichkolwiek pozwów przeciwko EUIPO i jego obserwatorium z jakichkolwiek powodów powiązanych z wykorzystaniem informacji zawartych w tym portalu.