Verklaring van afstand

Ter informatie

agorateka bevat links naar de nationale portalen van ieder land dat aan het project deelneemt. 

Het EUIPO en zijn Waarnemingscentrum stellen alles in het werk om agorateka actueel te houden en ervoor te zorgen dat de ononderbroken functionaliteit van het portaal gegarandeerd is. 

Zij dragen echter geen verantwoordelijkheid en kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de links in agorateka vanwege technische problemen of eventuele onvolledigheid dan wel onjuistheid van de verstrekte informatie.

De informatie die in de nationale portalen te vinden is, wordt door de deelnemende landen verstrekt. Het EUIPO en zijn Waarnemingscentrum geven generlei verklaring of garantie, expliciet dan wel impliciet, aangaande volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid ten aanzien van de nationale portalen, de websites met legaal aanbod waar door die portalen naar doorverwezen wordt of de informatie, producten of diensten die op de websites met legaal aanbod worden aangeboden. De links naar de nationale portalen in agorateka impliceren op generlei wijze enige aanbeveling of goedkeuring van de nationale portalen zelf of de websites met legaal aanbod die erin opgenomen zijn. In geen geval aanvaarden het EUIPO of zijn Waarnemingscentrum, direct dan wel indirect, enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of enig verlies veroorzaakt door of mogelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik of het vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die op, of via, een dergelijke website of bron ter beschikking worden gesteld.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van de informatie op deze website, gaat u akkoord met het volgende:

GEEN GARANTIES: Alle op deze website ter beschikking gestelde informatie wordt "zoals ze is" en ZONDER GARANTIES verstrekt. Er wordt generlei garantie gegeven, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van bv. impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de informatie, of het gebruik van deze informatie, op deze website. Het EUIPO en zijn Waarnemingscentrum geven generlei verklaring of garantie, expliciet dan wel impliciet, aangaande de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de informatie of inhoud die op deze website ter beschikking worden gesteld.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Het EUIPO en het Waarnemingscentrum WIJZEN IEDERE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of enig verlies geleden door een persoon als gevolg van het gebruik of misbruik van de op deze website ter beschikking gestelde informatie of inhoud. Het EUIPO en het Waarnemingscentrum erkennen of aanvaarden GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID voor enige schade of enig verlies, geleden als gevolg van het gebruik van, het misbruik van, de onbeschikbaarheid van of het vertrouwen in de op deze website ter beschikking gestelde informatie of inhoud. 

OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN: Deze website dient uitsluitend informatiedoeleinden en ieder gebruik, iedere aanpassing en ieder misbruik door u van de informatie of inhoud die op deze website ter beschikking worden gesteld vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. U begrijpt dat de informatie die door dit portaal wordt verstrekt onvolledig en/of onjuist kan zijn en gaat ermee akkoord dat het EUIPO en zijn Waarnemingscentrum volledig worden gevrijwaard van aansprakelijkheid, met inbegrip van financiële verantwoordelijkheid of om het even welke andere schade geleden door u of een derde ten gevolge van uw gebruik of misbruik van de op deze website verstrekte informatie of de tijdelijke onbeschikbaarheid daarvan. Tevens verbeurt u elk recht om, uit hoofde van om het even welke reden die met de door dit portaal verstrekte gegevens enig verband houdt, tegen het EUIPO en het Waarnemingscentrum rechtsvervolging in te stellen.