Saistību atruna

Informatīvs paziņojums

agorateka portāls apkopo saites uz visu projektā iesaistīto valstu portāliem.

EUIPO un tā Novērošanas centrs dara visu iespējamo, lai agorateka saturētu visjaunāko informāciju un darbotos bez problēmām.

Tomēr tie neuzņemas atbildību un tos nevar uzskatīt par atbildīgiem, ja tehnisku problēmu dēļ agorateka ievietotās saites kādu laiku nav pieejamas, vai par jebkādu iespējamo sniegtās informācijas nepilnīgumu vai neprecizitāti.

Informāciju valstu portālos ievieto projektā iesaistītās valstis. EUIPO un tā Novērošanas centrs nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas par valstu portālu, šajos portālos apkopoto legālā satura mājaslapu vai legālā satura mājaslapās ietvertās informācijas, produktu vai pakalpojumu pilnīgumu, precizitāti, ticamību, piemērotību vai pieejamību. Saites uz valstu portāliem agorateka nav ieteikums vai atbalsts šiem valstu portāliem vai tajos iekļautajām legālā satura mājaslapām. Nevienā no gadījumiem EUIPO un tā Novērošanas centrs ne tieši, ne netieši neatbild par kaitējumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties saistībā ar kādā no mājaslapām vai resursiem pieejamo saturu, precēm vai pakalpojumiem.

Atbildības atruna

Izmantojot jebkuru šajā portālā atrodamo informāciju, Jūs piekrītat turpmāk norādītajam.

BEZ GARANTIJAS: šīs mājaslapas informācija tiek sniegta „kā ir”, neko negarantējot. Netiek sniegtas nekādas tiešas vai netiešas garantijas, piemēram, netiešas garantijas par tirgus prasībām atbilstošu kvalitāti vai piemērotību noteiktam mērķim, attiecībā uz šajā portālā ievietoto informāciju vai šīs informācijas lietošanu. EUIPO un tā Novērošanas centrs nesniedz nekādus apliecinājumus un neattiecina nekādas garantijas uz šajā tīmekļa vietnē ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pieejamību.

SAISTĪBU ATRUNA: EUIPO un tā Novērošanas centrs nekādā gadījumā NEVAR TIKT SAUKTI PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM, un tie neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas personai radušies šajā mājalapā ietvertās informācijas vai satura lietošanas vai nepareizas lietošanas dēļ. EUIPO un tā Novērošanas centrs neuzņemas NEKĀDU ATBILDĪBU par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies šajā mājaslapā ietvertās informācijas vai satura lietošanas, nepareizas lietošanas, nepieejamības vai paļaušanās uz šādu informāciju vai saturu rezultātā. LIETOŠANA PĒC KATRA PAŠA ATBILDĪBAS: Šī mājaslapa ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem; ja izmantojat, pielāgojat vai nepareizi izmantojat šajā mājaslapā ietverto informāciju vai saturu, par to atbildība ir jāuzņemas Jums. Jūs saprotat, ka šajā portālā sniegtā informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrītat, ka EUIPO un tā Novērošanas centrs nevar būt atbildīgs, arī finansiāli, par jebkādu citu kaitējumu, kas Jums vai jebkurai trešajai personai radīts tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepariezi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama. Turklāt Jūs zaudējat tiesības uzsākt tiesvedību pret EUIPO un Novērošanas centru tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar šajā portālā sniegtās informācijas lietošanu.

LIETOŠANA PĒC KATRA PAŠA ATBILDĪBAS: Šī mājaslapa ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem; ja izmantojat, pielāgojat vai nepareizi izmantojat šajā mājaslapā ietverto informāciju vai saturu, par to atbildība ir jāuzņemas Jums. Jūs saprotat, ka šajā portālā sniegtā informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza, kā arī piekrītat, ka EUIPO un tā Novērošanas centrs nevar būt atbildīgs, arī finansiāli, par jebkādu citu kaitējumu, kas Jums vai jebkurai trešajai personai radīts tāpēc, ka ir tikusi lietota vai nepariezi lietota šajā mājaslapā sniegtā informācija, vai arī tāpēc, ka tā kādu laiku nav bijusi pieejama. Turklāt Jūs piekrītat neuzsākt tiesvedību pret EUIPO un Novērošanas centru tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar šajā portālā sniegtās informācijas lietošanu.