Atsakomybės ribojimas

Informacinis pranešimas

Agoratekoje pateikiamos nuorodos į kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies nacionalinius portalus. 

EUIPO ir jos stebėsenos centras deda visas pastangas, kad agorateka būtų nuolat atnaujinama ir veiktų sklandžiai. 

Tačiau jie nėra atsakingi ir negali būti laikomi atsakingais už tai, kad agoratekoje pateikiamos nuorodos laikinai neveikia dėl techninių nesklandumų arba dėl galbūt neišsamiai arba netiksliai pateiktos informacijos.

Informaciją nacionaliniuose portaluose teikia dalyvaujančios šalys. EUIPO ir jos stebėsenos centras neteikia jokių tiesioginių arba numanomų pareiškimų arba garantijų dėl nacionalinių portalų, tuose portaluose nurodomų teisėtos pasiūlos svetainių arba teisėtos pasiūlos svetainėse teikiamos informacijos, produktų arba paslaugų išsamumo, tikslumo, patikimumo, tinkamumo arba prieinamumo. Nacionalinių portalų nuorodos agoratekoje nereiškia, kad rekomenduojama arba skatinama naudoti pačius nacionalinius portalus arba juose nurodytas teisėtos pasiūlos svetaines. EUIPO arba jos stebėsenos centras jokiomis aplinkybėmis nėra tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingas už bet kokią žalą arba nuostolius, kurie susidarė arba tariamai susidarė dėl tokio turinio, prekių arba paslaugų, kurios teikiamos tokiose svetainėse ar šaltiniuose arba per juos, naudojimo arba rėmimosi tokiu turiniu.

Atsakomybės ribojimas

Naudodamiesi šioje svetainėje pateikta informacija, sutinkate su toliau pateiktomis nuostatomis.

JOKIŲ GARANTIJŲ. Visa šioje svetainėje teikiama informacija pateikiama tokia, kokia yra, ir be JOKIŲ GARANTIJŲ. Nesuteikiama jokių tiesioginių arba numanomų garantijų, įskaitant, pvz., numanomas perkamumo arba tinkamumo tam tikrai paskirčiai garantijas, dėl šioje svetainėje pateikiamos informacijos arba informacijos naudojimo. EUIPO ir stebėsenos centras neteikia jokių pareiškimų ir garantijų dėl šioje svetainėje teikiamos informacijos arba turinio tikslumo, išsamumo arba prieinamumo.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS. EUIPO ir stebėsenos centras aiškiai skelbia, kad NĖRA ATSAKINGI UŽ ATSITIKTINĘ ARBA NETIESIOGINĘ ŽALĄ ir neprisiima jokios atsakomybės arba įsipareigojimų už nuostolius arba žalą, kurią patyrė asmuo dėl šioje svetainėje pateikiamos informacijos arba turinio naudojimo arba netinkamo naudojimo. EUIPO ir stebėsenos centras neprisiima JOKIOS ATSAKOMYBĖS dėl nuostolių arba žalos, kuri susidarė dėl šioje svetainėje pateikiamos informacijos ir turinio naudojimo, netinkamo naudojimo, neprieinamumo arba rėmimosi šia informacija ir turiniu. 

NAUDOJIMAS SAVO PAČIŲ RIZIKA. Ši svetainė skirta tik susipažinti. Jūs esate atsakingas už bet kokį šioje svetainėje pateikiamos informacijos arba turinio naudojimą, pritaikymą arba netinkamą naudojimą. Jūs suprantate, kad šiame portale pateikta informacija gali būti neišsami ir (arba) netiksli, ir sutinkate, kad EUIPO ir jos stebėsenos centras nėra niekaip įsipareigoję, įskaitant finansinę atsakomybę arba bet kokią kitą jūsų arba trečiosios šalies patirtą žalą dėl to, kad naudojote arba netinkamai naudojote šioje svetainėje pateiktą informaciją, arba dėl to, kad ji buvo laikinai neprieinama. Be to, jūs neturite teisės pareikšti ieškinių EUIPO ir stebėsenos centrui dėl bet kokių su šiame portale teikiamos informacijos naudojimu susijusių priežasčių