Отказ от отговорност

Изявление

agorateka съдържа връзки към националните портали на всяка държава, участваща в проекта. 

EUIPO и нейната обсерватория полагат всички усилия за поддържане на актуалността и гладкото функциониране на agorateka. 

При все това те не носят отговорност и не могат да се считат за носещи отговорност за временна недостъпност на връзките в agorateka поради технически причини, както и за възможна неизчерпателност или неточност на предоставената информация.

Информацията в националните портали е предоставена от участващите държави. EUIPO и нейната обсерватория не дават никакви гаранции — изрични или косвени — относно изчерпателността, точността, надеждността, пригодността или наличността на националните портали, събраните в тези портали уебсайтове със законно съдържание или информацията, продуктите или услугите, съдържащи се в уебсайтовете със законно съдържание. Връзките към националните портали в agorateka не следва да се считат за препоръка или одобрение на самите национални портали или на съдържащите се в тях уебсайтове със законно съдържание. EUIPO или нейната обсерватория при никакви обстоятелства не се считат за пряко или косвено задължени или отговорни за щети или загуби, породени или предполагаемо породени или свързани с използването или с разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или посредством подобен уебсайт или източник.

Отказ от отговорност

Като използвате каквато и да е информация на този уебсайт, вие се съгласявате със следното:

БЕЗ ГАРАНЦИИ: Цялата предоставена на този уебсайт информация е предоставена „в първоначален вид“ и БЕЗ ГАРАНЦИИ. Не се предоставят изрични или косвени гаранции от какъвто и да е вид, включително например косвени гаранции за годност за пазара и пригодност за цел на информацията на този уебсайт или използването ѝ по какъвто и да е начин. EUIPO и обсерваторията не дават обещания или гаранции от какъвто и да е вид относно точността, изчерпателността или достъпността на информацията или съдържанието на този уебсайт.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: EUIPO и обсерваторията ОТХВЪРЛЯТ ОТГОВОРНОСТ СПЕЦИАЛНО ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ и не поемат отговорност за каквато и да е загуба или щети, понесени от което и да е лице в резултат на използването или погрешното използване на каквато и да е информация или съдържание на настоящия уебсайт. EUIPO и обсерваторията не поемат НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ за понесени загуби или щети в резултат на използването, погрешното използване, невъзможност за използване или разчитането на информацията и съдържанието на настоящия уебсайт. 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ: Този уебсайт е единствено с информативна цел и всяко използване, адаптиране или погрешно използване от ваша страна на каквато и да е информация или съдържание на уебсайта е на ваша отговорност. Вие разбирате, че предоставената в този портал информация е възможно да е неизчерпателна и/или неточна и се съгласявате да освободите EUIPO и нейната обсерватория от каквато и да е отговорност, включително финансова, или относно понесени от вас или от трети страни щети в резултат на използването или погрешното използване от ваша страна на предоставената на този уебсайт информация, или на временната ѝ недостъпност. Освен това се отказвате от всяко право да завеждате дело срещу EUIPO и обсерваторията по каквито и да са причини, свързани с използването на предоставената в този портал информация